Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Naviref Kft Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) létrejön.

Az Általános Szerződési Feltételek dokumentum formátumban itt letölthető:

ÁSZF

1. Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen ÁSZF hatályos: 2013. május 20. napjától. Az ASZF kiterjed a Naviref Kft. (domain1.hu) minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Igénylőlap).

Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az igénylőlap tartalmazza a Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a választott szolgáltatások tartalmát, a választott fizetési módot

1.2 A Keretszerződés az Igénylőlap Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre.

1.3 A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új igénylőlap aláírásával lép hatályba.

1.4 A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Megrendelő - a felmondási időt figyelembe véve - írásban felmondja. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy térítvénnyel feladott levélben kikézbesítette a Megrendelőhöz. A térítvénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.

1.4.1 Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (email vagy postai levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.

1.4.2 Megrendelő a Megrendelői Szerződést írásban (email vagy postai levélben) megküldött felmondással mondhatja fel.

1.4.3 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.

2. Az ÁSZF alanyai

2.1 Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a Naviref Kft.-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatási Szerződést aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1 Szolgáltató: Naviref Kft, 3527 Miskolc, Kinizsi u.9. adószám: 12632132-1-05, cégjegyzékszám: 05-09-008844

2.1.2 Megrendelő az a magánszemély/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatóval megkötött Szolgáltatási Keretszerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

3. A szerződés tárgya

3.1 Szolgáltató vállalja a Igénylőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben (Igénylőlap) részletezett szolgáltatásokat Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.

4.2 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

4.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.

4.4 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.

4.5 A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján, a nyilvános árlistájában érvényben lévő szolgáltatási díjat, a Megrendelő felé számlába állítani.

4.6 A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, a szolgáltatásokat harmadik félnél (különös tekintettel a domain nyilvántartást végző szervezetek, pl. Internet Szolgáltatók Tanácsa) felmondani valamint a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni. Amennyiben a szolgáltatások díjának ellenértéke a Szolgáltató részére késedelmesen kifizetésre kerül, azonban a Szolgáltató a számlába állított szolgáltatásokat valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, abban az esetben a Megrendelő jogosult a kifizetett díjak ellenértékével azonos értékű szolgáltatást igénybe venni a Szolgáltatótól.

4.7 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

4.8 Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

4.9 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze - amennyiben erről Megrendelőt legalább 3 nappal előzetesen tájékoztatta. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban végzi el.

4.10 Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

4.11 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül is.

4.12 A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód

  • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
  • nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
  • futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy;
  • által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
  • működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése).

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő kötelezettséget vállal az Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

5.2 Kizárólag Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely ez nélkül nem következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az Megrendelő által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult.

5.3 Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa elhelyezett programok, vagy az Megrendelő részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

5.4 Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót 8 napon belül, írásban értesíteni (e-mail vagy postai levél).

5.5 A Szolgáltató az Igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap.

5.6 Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, külön értesítés nélkül a szolgáltatást felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

5.7 Amennyiben a Megrendelő a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt

5.8 Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást (különös tekintettel domain delegálási kérelemre) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Igénylő más azonos értékű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető előre fizetett szolgáltatás esetén a Megrendelő a díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

5.9 Az 5.5 pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, valamint 2000 Ft+ÁFA egyszeri késedelmi pótlék. A szolgáltató 30 napos késedelmig nem számít fel késedelmi kamatot, ha az Megrendelő halasztást kér, és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta.

5.10 A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, csekk, készpénz.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2 A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, Megrendelőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

6.3 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail is elfogadott).

6.4 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Miskolci Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

6.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.

6.6 A Keretszerződés csak az Igénylőlappal együtt érvényes.

6.7 Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.domain1.hu) jól látható módon elhelyezi.

7. VIS MAJOR

7.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

7.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

Eladó domain nevek

Egy frappáns, könnyen megjegyezhető domain név fél siker az üzleti életben. Sajnos sok esetben a kiválasztott név már másvalaki tulajdonában van. Ekkor sem reménytelen a helyzet, hiszen lehet, hogy a domain eladó.

Számos olyan domain nevet tudunk felajánlani megvételre, melyek segíthetik vállalkozása sikerességét… eladó domain nevek

Tárhely és domain csomagok

Statikus-csomag1db .hu regisztráció, 100MB tárhely, 3db e-mail fiók

Silver-csomag1db .hu regisztráció, 1000MB tárhely, 10db e-mail fiók

Gold-csomag1db .hu regisztráció, 2000MB tárhely, 20db e-mail fiók

Platina-csomag1db .hu regisztráció, 3000MB tárhely, 30db e-mail fiók

Egyedi, személyreszabott igényeket is kielégítünk!

Letölthető dokumentumok

Minden fontos nyomtatványt megtalál itt, amire szüksége van az új domain igénylésnél, domain átregisztrálásnál, tárhely igénylésnél.

Domain ellenőrzés: 

Hazai és nemzetközi domain
név és tárhely szolgáltatások
mobil: 70/333-4-222 tel/fax: 46/349-994
e-mail:
info@domain1.hu